ဒီမွာေဒါင္းသြားပါ CLICK HERE TO DOWNLOAD

@HIDDEN ASS
(မွတ္ခ်က္။။ ဤဆိုက္တြင္ တင္ထားေသာ စာတန္းမ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား သည္။ ဤဆိုက္အဖြဲ့၀င္မ်ားမွ ၎သို့၏ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ေ၀မ် ျဖန့္ခ်ီ၍ တင္ထားေသာ စာတန္းမ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားတာ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤဆိုက္တြင္ မ်ေ၀ တင္ထားေသာ စာတန္းမ်ား၊ ပုံမ်ား။ ဗီဒီယိုမ်ားသည္။ ကာရကံရွင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ပဲ ပါတ္သက္ေနၿပီး ဖ်က္ျပစ္လိုပါလ်င္။ သို့မဟုတ္၊ အဖြဲ့အစည္း၊ ပုဒ္ကိုတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ မူပိုင္အရ copyrights တရားဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ၎ စာတန္းမ်ား၊ ပုံမ်ား။ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုပါက အေထာက္အထားအျပည္အ၀၊ သို့မဟုတ္၊ အေသးစိတ္ ရွင္းျပေသာ စာလြ်ာျဖင့္ [email protected] သို့ ပို့ေပးပါ။ စာလက္ခံရရွိခ်င္း Admin အဖြဲ့မွ တာ၀န္ယူ ဖ်က္သိမ္းေပးပါမည္။)

Category: Indian